Σύστημα θερμοστεγάνωσης ταρατσών cool roof PDF Εκτύπωση
altΗ εφαρμογή του COOLROOF έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση στην κατανάλωση ενέργειας που απαιτείται για τη θέρμανση και ψύξη των υποκείμενων εσωτερικών χώρων του κτιρίου στο δώμα του οποίου πραγματοποιείται η εφαρμογή. Παράλληλα, προστατεύει τα δομικά στοιχεία του κτιρίου από φθορές που προκαλούνται από την απ’ ευθείας έκθεσή τους στις καιρικές και περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.

Η εφαρμογή του διασφαλίζει:
 • Την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου,η οποία συμπίπτει με τη σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας που προκύπτει μετά την διαδικασία θερμομόνωσης και αφορά στη θέρμανση ή το δροσισμό των υποκείμενων στην θερμοστεγανωμένη επιφάνεια, εσωτερικών χώρων του κτιρίου.
 • Την αισθητική αναβάθμιση της επιφάνειας, η οποία έχει πλέον τη δυνατότητα να αποκτήσει νέες λειτουργικές χρήσεις (νέοι χώροι) στη διάθεση του ιδιοκτήτη του κτιρίου ή της κατοικίας.
 • Την υψηλή ελαστικότητα της τελικής επιφάνειας εφαρμογής, κατ’ επέκταση την ελαχιστοποίηση (πρακτικά το μηδενισμό) της πιθανότητας εμφάνισης ρωγμών προκαλούμενων από τη συστολή και διαστολή των επιφανειών, ή ταλαντώσεις του κτιρίου στο οποίο έχει γίνει η εφαρμογή.
 • Την εξαιρετική στεγανοποίηση της επιφάνειας εφαρμογής που αποτρέπει κατά απόλυτο τρόπο την εισροή υγρασίας στα υποστρώματα της εφαρμογής.
 • Τη ‘θωράκιση’ της κατασκευής έναντι των φθορών που προκαλούνται σε αυτή από την άμεση επαφή της με το εξωτερικό περιβάλλον του κτιρίου.

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΤΑΔΙΟ 1:

LDSC 6685


Κατάλληλη προετοιμασία υποστρώματος (απαλλαγή από σαθρά σημεία, λάδια, σκόνες, εξέχοντα αντικείμενα (αναμονές, κ.ά.) πλύση, καθαρισμός και επιπέδωση στο μέτρο του δυνατού

ΣΤΑΔΙΟ 2:

LDSC 6749

Εφαρμογή με διάστρωση σε όλη την επιφάνεια του ειδικού συγκολλητικού κονιάματος ULTRACOLL THERMO (σε πάχη της τάξης των 10 mm).

ΣΤΑΔΙΟ 3:

LDSC 6753

Τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης.

ΣΤΑΔΙΟ 4:

LDSC 6806

Διάστρωση της άνω επιφάνειας των θερμομονωτικών πλακών με Χαλαζιακό Ακρυλικό Αστάρι DS-255 (σε δύο στρώσεις σταυρωτά).

ΣΤΑΔΙΟ 5:

LDSC 6869

Διάστρωση της επιφάνειας με εργοταξιακό τσιμεντοκονίαμα ( άμμος:τσιμέντο σε αναλογία (3:1), μετά από παρέλευση 24 ωρών.

ΣΤΑΔΙΟ 6:

alt

Δημιουργία κοίλου λουκιού στη συμβολή οριζοντίων με κάθετες επιφάνειες με χρήση ειδικού τσιμεντοκονιάματος DUROFIX.

ΣΤΑΔΙΟ 7:

LDSC 6993

Διαβροχή (3-4 φορές με νερό για τις επόμενες 24 ώρες) του συνόλου της επιφάνειας.

ΣΤΑΔΙΟ 8:

LDSC 7033

Τοποθέτηση λωρίδων υαλοπλέγματος DS-4160 πλάτους 20 cm περιμετρικά της επιφάνειας (κάλυψη του κοίλου λουκιού) και επίστρωση (εγκιβωτισμός) των λωρίδων του υαλοπλέγματος με το τσιμεντοειδές στεγανωτικό HYDROSTOP ROOF.

ΣΤΑΔΙΟ 9:

LDSC 7019

Επίστρωση στο σύνολο της επιφάνειας, του τσιμεντοειδούς στεγανωτικού HYDROSTOP ROOF.

ΣΤΑΔΙΟ 10:

LDSC 7068

Τοποθέτηση & εγκιβωτισμός εντός του συνόλου της επιφάνειας της πρώτης στρώσης του Hydrostop Roof, υαλοπλέγματος DS-4160.

ΣΤΑΔΙΟ 11:

LDSC 7080

Τοποθέτηση & εγκιβωτισμός εντός του συνόλου της επιφάνειας της πρώτης στρώσης του Hydrostop Roof, υαλοπλέγματος DS-4160.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 • Κατά τη θερμοστεγάνωση του δώματος ενός κτιρίου είναι σκόπιμο να γνωρίζουμε και να τηρούμε μια σειρά από σωστές πρακτικές που συμβάλλουν στην επιτυχημένη ολοκλήρωση του έργου και στην χωρίς ή με ελάχιστα προβλήματα ζωή του. Μεταξύ αυτών που πρέπει να έχουμε υπόψη είναι και τα ακόλουθα:
 • Επιλέγουμε με προσοχή το θερμομονωτικό υλικό ώστε να έχει τα κατάλληλα τεχνικά χαρακτηριστικά και θερμομονωτική ικανότητα που θα μας αποδώσει το επιθυμητό αποτέλεσμα θερμομόνωσης της επιφάνειάς μας.
 • Οι θερμομονωτικές πλάκες που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι πιστοποιημένες ως προς τηνκαταλληλότητά τους από το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης (ΣΕΘ / ETICS) που έχει επιλεγεί και εφαρμόζεται.
 • Φροντίζουμε για την επιμελή στεγάνωση της επιφάνειας (και τον περιοδικό έλεγχο της καλής κατάστασης της στεγάνωσης), ώστε να διασφαλίσουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα έχουμε εισχώρηση νερού στα υποστρώματα της θερμομόνωσης. Το στεγανωτικό υλικό θα πρέπει να έχει την κατάλληλη διαπνοή (υδρατμοπερατότητα) ώστε να μην παρατηρούνται υγροποιήσεις και μούχλα στα υποστρώματα και ιδιαίτερα στο κάτω άκρο της πλάκας που φέρει τη θερμοστεγάνωση..
 • Φροντίζουμε για την δημιουργία εγκάρσιων αρμών διαστολής ανά 16-25 m2 επιφάνειας.
 • Σε περίπτωση που δεν πρόκειται να τοποθετήσουμε επένδυση (πλακίδια, πλάκες) στην επιφάνεια, προχωρούμε στη δημιουργία κοίλου λουκιού στη συμβολή οριζοντίων και καθέτων επιφανειών με στόχο την απομάκρυνση των νερών από τα σημεία αυτά.
 • Αν πρόκειται να τοποθετήσουμε επένδυση μετά τη θερμοστεγάνωση, τότε τοποθετούμε περιμετρικά ξεκινώντας από το ύψος της βάσης της πλάκας, φύλλο πολυαιθυλαινίου 10 ή 20 mm πάχους (σφουγγαράκι) το οποίο μονώνει την επιφάνεια στην περίμετρο της αλλά λειτουργεί καιως αρμός διαστολής παίρνοντας τις τάσεις που αναπτύσσονται στην περιοχή όταν η επιφάνεια υπόκειται σε συστολή και διαστολή.
 • Φροντίζουμε για τη δημιουργία κατάλληλων ρύσεων στην επιφάνεια ώστε τα νερά της βροχής να οδηγούνται προς τις υδρορροές και τα λούκια του κτιρίου και να μην λιμνάζουν στην επιφάνεια με κίνδυνο, σε περίπτωση αστοχίας, να διεισδύσουν σε αυτή.
 • Αν στην εφαρμογή που πραγματοποιούμε έχει τοποθετηθεί ελαφροβαρής στρώση ρύσεων, τότε για λόγους μεγαλύτερης προστασίας σε περίπτωση αστοχίας, είναι σκόπιμο να την στεγανώσουμε με εύκαμπτο τσιμεντοειδές στεγανωτικό, να προχωρήσουμε κατόπιν στην τοποθέτηση της στρώσης τσιμεντοκονίας επιπέδωσης και στη συνέχεια να στεγανώσουμε και αυτή τη στρώση επίσης με το ίδιο στεγανωτικό.Ο λόγος που προτείνουμε τη διπλή στεγάνωση αφορά στο γεγονός ότι η ελαφροβαρής μόνωση λειτουργεί ως ταμιευτήρας νερού (σε περίπτωση αστοχίας της στεγάνωσης). Αν παρ΄ ελπίδα συμβεί ένα τέτοιο γεγονός, τότε, είμαστε αναγκασμένοι να αφαιρέσουμε το σύνολο της εφαρμογής μέχρι το αρχικό της υπόστρωμα και να πραγματοποιήσουμε τη διαδικασία από την αρχή.
 • Σημαντική παρατήρηση:  Κατά την εφαρμογή του CoolRoof, αν βάση μελέτης μηχανικού η κατασκευή δεν πρέπει να δεχθεί επιπλέον βάρος, αντικαθιστούμε τη στρώση τσιμεντοκονίας (εργοταξιακής ή τυποποιημένης (D6)), με αφρομπετόν ή περλομπετόν. Σε αυτή την περίπτωση η σταθεροποίηση του γεμίσματος επιτυγχάνεται με εμποτισμό της επιφάνειάς του με Duromax σε αραίωση 1:5 με νερό. Στην συνέχεια και πριν στεγνώσει η επιφάνεια, γίνεται διάστρωση στο σύνολό της με την τσιμεντοκονία D-6, σε πάχος 2cm. Κατ' αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η δημιουργία σκληρού υποστρώματος ικανού να δεχθεί με ασφάλεια τη στεγανωτική στρώση με Hydrostop Roof.
ΑΡΜΟΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1

Για κάθε 16-25 m2 επιφάνειας, η δημιουργία Αρμών  Διαστολής κρίνεται ως απολύτως απαραίτητη. Η δημιουργία αρμού διαστολής υλοποιείται με χρήση του ισχυρού πολυουρεθανικού σφραγιστικού DUROFLEX PU σε συνδυασμό με το αστάρι του, PRIMER PU και κορδόνι πολυαιθυλαινίου, το οποίο τοποθετείται καθ' όλο το μήκος στη βάση του αρμού.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2
Η τοποθέτηση επένδυσης επί της στεγανωτικής στρώσης με πλακίδια ή φυσικές πλάκες (Καρύστου, Πηλίου ή άλλου είδους) άφοβα και χωρίς καμία επιπλέον προεργασία πέραν του επιμελούς καθαρισμού της επιφάνειας από σκόνες και ξένα σώματα που πιθανόν έχουν επικαθήσει σε αυτή καθώς και ελέγχου της σωστής χωρίς αστοχίες (ρηγματώσεις, αποκολλήσεις, κ.λπ.) λειτουργίας της στεγάνωσης.
Η δημιουργία αρμών διαστολής επί της επένδυσης κρίνεται απαραίτητη.

 

 
Αφοί ΚΩΣΤΕΛΙΔΗ Ε.Π.Ε. © 1986-2018
Υλικά οικοδομών,Δομικά , Δομικά υλικά, μονωτικά υλικά, συστήματα ξηράς δόμησης, τζάκια, ψησταριές, οικοδομικά υλικά, Δομικά υλικά, μονωτικά υλικά, Δομικά, Υλικά Οικοδομών, Τούβλα, Τσιμέντο, Μονωτικά, Συστήματα ξηράς Δόμησης, Τζάκια, Ψησταριές, καυσόξυλα, πρωτοπόρες, λύσεις, προδιαγραφές της Ε.Ε., δόμηση